Trước khi sử dụng Jack riêng của mình để đứng ổn định

1. đứng mặt đất để làm các lựa chọn. Cần phải chọn cấp đất, điều này đảm bảo mịn và nâng vật nặng, nếu đất không ổn định, dễ bị misalignment, gây ra một số nguy hiểm.

2. đứng mạnh mẽ trên mặt đất. Bởi vì đó cũng đặt vật nặng trên Jack, nếu không phải là mặt đất vững chắc, đủ, dễ dàng để nâng trọng lượng sau khi khu định cư của các tiêu chuẩn chiều cao nâng không thể đạt được.

3. làm thế nào để tạo điều kiện đứng. Chủ yếu là Thang máy đặc biệt và đất không đáp ứng các yêu cầu, người dùng cần phải tạo một đứng ổn định điều kiện, hỗ trợ cho việc nâng các rack Jack, hoàn chỉnh.