Làm thế nào để bề mặt cứng giảm làm giảm tiếng ồn

Giảm tiếng ồn và đảm bảo sự ổn định của hoạt động một điều kiện tiên quyết trước cho chất lượng giảm. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này, nhiều học giả tại nhà và ở nước ngoài đã đưa bánh chia lưới cứng bánh răng năng động tải, độ rung và tiếng ồn yếu tố. Sửa đổi phương pháp, năng động của nó tải và tăng tốc độ biến động giữ ở mức tối thiểu, với mục đích giảm tiếng ồn. Cách tiếp cận này đã chứng minh là một phương pháp hiệu quả trong thực tế.