Là Screw Jack Tự chèn?

Có, tự khóa, nó phụ thuộc vào sân, sân rộng, tự khóa thấp hơn. Tốc độ lớn hơn, tự khóa cao hơn. Để tự khóa hoàn toàn, hãy thêm động cơ phanh.